Služba "Domovy se zvláštním režimem" - Principy

Principy

  • zachování lidské důstojnosti uživatelů – k uživatelům přistupujeme s respektem a úctou,
  • poskytování péče odpovídající potřebám uživatelů – míra poskytované podpory a pomoci se odvíjí od míry soběstačnosti uživatele, snažíme se uživatele podporovat v jeho dosavadních schopnostech a dovednostech,
  • individuální a flexibilní přístup k uživatelům – při poskytování služby je dle aktuálních možností domova v popředí vždy uživatel, jeho specifické potřeby a přání, na změny jeho potřeb a požadavků reagujeme pružně,
  • diskrétnost a zachovávání mlčenlivosti – informace svěřené uživatelem uchováváme v tajnosti, neposkytujeme osobní a citlivé údaje neoprávněným osobám,
  • dodržování práv a základních svobod uživatelů – službu poskytujeme takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování a omezování práv uživatelů s výjimkou situací, při kterých by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života samotného uživatele nebo dalších osob,
  • aktivní propojování života uživatelů v domově s životem společnosti mimo něj. Pobyt uživatele v domově nemá za následek sociální vyloučení – zahrada s Fit-parkem a dětským koutkem je přístupná široké veřejnosti, v areálu se nachází školka pro malé děti. Spolupracujeme s dobrovolníky, osobami poskytujícími externí služby a především s rodinnými příslušníky uživatelů (neomezené návštěvy, spoluúčast na akcích, pobyty uživatelů mimo domov). Pro uživatele pořádáme výlety a různé akce konající se mimo domov;
  • uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery – uživatel se dle svých schopností a možností podílí na rozhodování o tom, jakým způsobem mu má být služba poskytována, pracovníci respektují jeho názor a jsou mu nápomocni při vyjádření jeho potřeb,
  • předcházení předsudkům a negativnímu hodnocení uživatelů v rámci široké veřejnosti.