Služba "Domovy se zvláštním režimem"

Poslání

Posláním služby "Domovy se zvláštním režimem" je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a pomoc seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatním typy demencí, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti způsobené tímto onemocněním již nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci svých blízkých nebo terenní sociální služby. Prostřednictvím této služby se snažíme seniorům zajistit důstojné prožití stáří v bezpečném a srozumitelném prostředí při respektování jejich individuálních potřeb a zvyklostí.


Cíle

 • vytvářet takové prostředí, ve kterém se uživatelé budou cítit bezpečně a kde budou moci prožít důstojný život,
 • pomáhat nově příchozím uživatelům zvládnout přechod z domácího prostředí do zařízení,
 • vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům uchovat si své rituály a zvyklosti,
 • pomáhat uživatelům při jejich začleňování mezi ostatní uživatele a v udržování kontaktu se svými rodinami a přáteli, spolupracovat s blízkými osobami uživatelů a motivovat je ke spolupráci,
 • podporovat a udržovat schopnosti a dovednosti uživatelů, které jim umožní uchovat si soběstačnost v takové míře, v jaké to jen bude možné,
 • vytvářet takové podmínky, které umožní uživatelům se samostatně rozhodovat,
 • snižovat míru rizik, která mohou uživatele ohrožovat,
 • prostřednictvím konceptu bazální stimulace podporovat vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti uživatelů,
 • v rámci možností domova plánovat a realizovat poskytovanou službu dle individuálních potřeb a přání uživatelů,
 • poskytovat uživatelům pomoc při vyřizování osobních a finančních záležitostí individuálně dle potřeb, možností a schopností uživatele a chránit je před zneužitím v oblasti finanční a právní,
 • naplňovat volný čas uživatelů prostřednictvím smysluplných činností a aktivně nabízet volnočasové aktivity nabízené domovem,
 • pomáhat uživatelům v udržování jejich schopnosti orientace vlastní osobou, v prostředí, čase a situaci.

 


Cílová skupina

Službu poskytujeme

 • seniorům, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demencí a vzhledem k těmto onemocněním mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při péči o svou vlastní osobu. Potřeba péče je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodinou, osobní asistencí, pečovatelskou službou) nebo chybí rodinné zázemí či toto zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem.
 • věková skupina:
  • mladší senioři ve věku 65 - 80 let
  • starší senioři nad 80 let

Cílová oblast

 • Město Ostrava a přilehlé okolí.

Odmítnutí poskytnutí služby

Pobytovou sociální službu nelze poskytnout:

 • pokud je kapacita služby DZR naplněna,
 • pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí akutní zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • pokud zájemce není schopen pobytu v domově z důvodu akutní infekční a parazitární nemoci, tuberkulózy,
 • pokud byl zájemce uživatelem služby v domově a v době kratší než 6 měsíců mu byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • pokud zájemce trpí psychózou,
 • pokud se zájemce nachází ve fázi závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách, která by ohrožovala kolektivní soužití,
 • pokud poskytovatel neposkytuje druh služby, o kterou zájemce žádá, případně pokud není schopen zajistit požadavky zájemce z důvodu omezených organizačně provozních možností.

Principy

 • zachování lidské důstojnosti uživatelů – k uživatelům přistupujeme s respektem a úctou,
 • poskytování péče odpovídající potřebám uživatelů – míra poskytované podpory a pomoci se odvíjí od míry soběstačnosti uživatele, snažíme se uživatele podporovat v jeho dosavadních schopnostech a dovednostech,
 • individuální a flexibilní přístup k uživatelům – při poskytování služby je dle aktuálních možností domova v popředí vždy uživatel, jeho specifické potřeby a přání, na změny jeho potřeb a požadavků reagujeme pružně,
 • diskrétnost a zachovávání mlčenlivosti – informace svěřené uživatelem uchováváme v tajnosti, neposkytujeme osobní a citlivé údaje neoprávněným osobám,
 • dodržování práv a základních svobod uživatelů – službu poskytujeme takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování a omezování práv uživatelů s výjimkou situací, při kterých by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života samotného uživatele nebo dalších osob,
 • aktivní propojování života uživatelů v domově s životem společnosti mimo něj. Pobyt uživatele v domově nemá za následek sociální vyloučení – zahrada s Fit-parkem a dětským koutkem je přístupná široké veřejnosti, v areálu se nachází školka pro malé děti. Spolupracujeme s dobrovolníky, osobami poskytujícími externí služby a především s rodinnými příslušníky uživatelů (neomezené návštěvy, spoluúčast na akcích, pobyty uživatelů mimo domov). Pro uživatele pořádáme výlety a různé akce konající se mimo domov;
 • uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery – uživatel se dle svých schopností a možností podílí na rozhodování o tom, jakým způsobem mu má být služba poskytována, pracovníci respektují jeho názor a jsou mu nápomocni při vyjádření jeho potřeb,
 • předcházení předsudkům a negativnímu hodnocení uživatelů v rámci široké veřejnosti.