E-Qalin

E-Qalin, evropský model měření a zvyšování kvality v sociálních službách, si v současné době nachází cestu do domovů pro seniory v České republice. Prostřednictvím projektu, který je realizován Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR za podpory Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), bude s metodou E-Qalin seznámeno 30 zástupců poskytovatelů sociálních služeb, tzv. procesních manažerů, z celkem 15 českých domovů pro seniory.

Co je E-Qalin

E-Qalin je interní systém managementu kvality, který byl vyvinut speciálně pro sociální služby. Dosud byl modifikován pro tyto druhy služeb: pobytové služby pro seniory, pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, terénní a ambulantní služby, integrovaná centra sociálních služeb. Jedná se o model, který je zaměřen na každodenní praxi a na potřeby uživatelů, jejich příbuzných, přátel a zaměstnanců. E-Qalin prozkoumává a kontroluje jak jednotlivé procesy a struktury v organizaci, tak i výsledky s ohledem na spokojenost všech zúčastněných. Podporuje zařízení pomocí sebehodnocení a učení se. Všeobecným cílem je, aby procesy, které vedou ke  spokojenosti uživatelů, hodnotili sami jejich realizátoři na  základě reflexe, sebezkušenosti a  inovativního učení. Tyto pracovní procesy je nutné nejdříve popsat, identifikovat, analyzovat a poté nasměrovat na stanovené cíle organizace a na potřeby uživatele.

Mezi evropské země, ve kterých je model E-Qalin úspěšně zaveden, patří Rakousko, Německo, Itálie, Lucembursko a Slovensko. V současné době se E-Qalin dostává do Francie, Velké Británie a nyní i do České republiky.

Zavádění modelu E-Qalin do ČR

Realizace projektu, jehož cílem je zavedení modelu E-Qalin do českých domovů pro seniory, probíhá od června 2010 do listopadu 2011. Jednou z úvodních aktivit projektu bylo proškolení českých lektorů metody E-Qalin, kteří se následně podíleli na zpracování všech podkladů pro přenos metody do zařízení a v současné době realizují vzdělávací semináře pro budoucí procesní manažery. Školení českých lektorů bylo organizované rakouskou společností E-Qalin GmbH, která je výhradním vlastníkem licence E-Qalin® a jediným dodavatelem této metody. Školení, které probíhalo v německém jazyce, bylo realizováno formou 3 vícedenních vzdělávacích seminářů.
Po úspěšně absolvovaném vzdělávání bylo nutné prověřit odborné znalosti lektorů v praxi, a to v rámci pilotního ověření v jednom domově pro seniory. Cílem bylo jednak připravit přesný harmonogram, náplň a strukturu vzdělávání procesních manažerů, jednak ověřit kvalitu a srozumitelnost školicích materiálů a úspěšnost přenositelnosti metody E-Qalin do českého prostředí. Pilotní ověření proběhlo pod vedením 2 certifikovaných lektorů v Domově pro seniory G-centrum Tábor.

V současné době probíhá seznamování 30 zástupců vyššího a středního managementu českých domovů pro seniory s metodou E-Qalin. Všichni účastníci v rámci 2 vzdělávacích skupin (Tábor, Brno) již absolvovali 1. část školení, kde se seznámili s filozofií metody E-Qalin, strukturou modelu a logikou hodnocení. Cílem 2. části je seznámit účastníky s jednotlivými kroky a funkcemi v procesu zavádění metody do domova pro seniory. V letních měsících budou ještě následovat reflexní dny, během nichž lektoři pomohou již konkrétnímu zařízení s nastavením procesu zavedení modelu. Úspěšný absolvent vzdělávání obdrží na závěr certifikát procesního manažera.

Cílem realizace projektu je ukázat na základě zkušeností prvních českých domovů pro seniory s E-Qalinem výjimečnost a výhody evropského modelu měření kvality v sociálních službách a podnítit tím zájem dalších českých zařízení o zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Naše organizace byla zařazena jako pilot do tohoto projektu. Více informací získáte na webovýych stránkách "E-Qalin"